Dil Seçiniz / Select Language:   Türkçe English

KURUMSALFaaliyet Konularımız


Su Arıtma Sistemleri

Suyun, ön arıtımından ileri derecede saf su üretimine kadar çeşitli su arıtma proseslerinin uygulandığı Temiz Su Arıtma Sistemlerini içermektedir.

Atık Su Arıtma Sistemleri

Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma ile Atık Su Geri Kazanım Sistemlerini içermektedir.

Su Arıtma Tesisleri

 • Su ön arıtma tesisleri
 • Filtrasyon ve yumuşatma üniteleri
 • Su dezenfeksiyon tesisleri
 • Demineralize su tesisleri
 • Reverse osmosis (ters osmoz) sistemleri
 • Karma iyon değiştirme sistemleri
 • Su Ön Arıtma Tesisleri

  Sanayi kullanımında su arıtma; “Dezenfeksiyon, Demir ve Mangan Giderme, Koagülasyon, Sedimentasyon, Sertlik Giderimi (Yumuşatma), Dekarbonasyon ve bunları izleyen Filtrasyon” ile gerçekleştirilir. Bu proseslerin tümü ÖN ARITMA olarak ifade edilir. EKE ENDÜSTRİ Ön Arıtma Tesisleri, tam otomatik olarak kurulmakta, kullanıma hazır teslim edilmektedir. Bu konu ile ilgili üretimler aşağıda yer almaktadır: Kaskat Havalandırıcılar, Kireç-Soda Reaktörleri, Pıhtı Temaslı Durultucular, Çamur Yoğunlaştırıcılar (Koyultucular), Filtreler, Dekarbonasyon ve Kimyasal Madde Hazırlama/Depolama/Dozlama Üniteleri.

  Filtrasyon ve Yumuşatma Üniteleri

  Filtrasyon Üniteleri:
  Çelik sacdan üretilmiş kolonları, basınca dayanıklı, suyu yüksek verimde süzen, tekli ve tandem (yedekli) tipte filtrelerdir.

 • Tabii kuvartz kumu ve antrasit dolgu
 • Nozullar ve su dağıtım plakası
 • Basınç, Fark Basınç Göstergeleri
 • Vanalar

 • Yumuşatma Üniteleri:
  Çelik sacdan üretilmiş kolonları, basInca dayanıklı, suyu yüksek verimde süzen, tekli ve tandem (yedekli) tipte filtrelerdir. İçme suyu, proses suları, klima, soğutma kulesi, buhar ve kazan besi suları için ideal arındırma çözümüdür. Tandem (yedekli) cihazlarda iki yumuşatma kolonundan biri rejenerasyondayken diğeri yumuşak su üretmeye devam eder.

  Filtrasyon ve Yumuşatma Üniteleri

  Su Dezenfeksiyon Tesisleri:
  Su dezenfeksiyonunda en önemli konu, tesisin kurulacağı işletme yapısına en uygun seçimindeki dikkat ve özendir.

 • Klorlama Ünitesi
 • UV Sterilizasyon Ünitesi
 • Ozonlama Sistemi
 • Demineralize Su Tesisleri

  Kazan besi suyu ve hassas proses sularının sağlanması için Demineralize Su Tesisleri önerilmektedir. Bu amaçla, su içinde çözünmüþ tuzların, Silis ve Karbondioksit’in uzaklaştırılır. İşlemde iyon değiştiriciler ve degazör kullanılır.
  İyon değiştirme, bir iyonun diğer bir iyonla yer değiştirmesidir. Bu işlem için reçineler kullanılır. Reçine, Katyon değiştirici reçine, Anyon değiştirici reçine ve bunların kombinasyonu olabilir.
  Demineralizasyon prosesinde sistem dizaynını belirleyen en önemli kriter ham su analizidir. Bu analizin tecrübeli bir laboratuar tarafýndan yapılması ve iyonları dengelenmiş bir rapor halinde sunulması gerekmektedir.

  Reverse Osmosis Sistemleri

  Su Dezenfeksiyon Tesisleri:
  Son 20 yıl içinde elektronik, ilaç, cam endüstrisi, güç santralleri, temizlik ürünleri endüstrisi, genel kimya endüstrisi, hemodiyaliz prosesi için yüksek kalitede su üretmek amacıyla da kullanılmaktadır.

 • Reverse Osmosis Sistemleri
 • Suda iyonik kirlilikleri
 • Partikülleri ve Kolloidleri
 • mikroorganizmalar ve pyrogenic maddeleri gidermedeki yüksek kapasitesi sebebiyle tercih edilmektedir.

 • Reverse Osmosis sistemleri çok iyi bir ön filtrasyon grubuna sahip olmalıdırlar.

  Karma İyon Değiştirme Sistemleri

  Az iyon yüklü suların arıtımında veya iyon değiştiricilerin ve Reverse Osmosis tesislerinin çıkışında perdahlama ünitesi olarak kullanılır. Katyonik ve Anyonik iyon değişimleri aynı kolonda daha düşük yatırım maliyeti ile sağlanabilmektedir.
  Karma İyon Değiştiricide elde edilen Deiyonize suyun kalitesi aşağıdaki gibidir :
  İletkenlik : max. 0,3 microSiemens/cm Silis : max. 0,02 mg SiO2/litre
  pH : 7 (±0,5)

  Endüstri Atıksuları Arıtma Tesisleri

  Farklı niteliklerdeki endüstri atık suları çeşitli kimyasal ve/veya biyolojik metotlarla arıtılarak bünyesindeki kirletici maddelerden temizlenmeli ve alıcı ortama deþarj edilmelidir. EKE ENDÜSTRİ, kurduğu tesislerde, arıtılmış su kalitesi olarak “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Alıcı Ortam Deşarj Standartları”nı baz almaktadır. Endüstri Atık Suyu Arıtma Tesisleri, kapasiteye göre büyük debiler için “inşai” veya 1-10 m3/h gibi küçük debili endüstri atık suları için “paket” olmak üzere iki farklı dizayn söz konusudur. Bu tesislerde atık sorununun yanı sıra yer kaplama ve nakliye sorunlarına da önemli çözümler getirilmiştir. Bu kapsamda Yağ Giderme, Krom Giderme, CN- parçalama, Ağır Metal Giderme, Nötralizasyon, Flokülasyon, Çöktürme ve Filtrasyon gibi kimyasal proseslerin yanı sıra Biyolojik Arıtma ve Çamur Giderme üniteleri yer almaktadır.

  Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri

  EKE ENDÜSTRİ, yerleşim birimlerinin büyüklüğüne uygun çözümleri üreterek “inşai ve paket tip evsel atık su arıtma tesisleri” kurmaktadır. Bu tesisler, debi değişikliklerinden etkilenmediği gibi ön çöktürmeye ihtiyaç duymazlar.

  EKE ENDÜSTRİ 100-600 kişi kapasiteli atık su arıtma için EKEPAK Evsel Atık Su Arıtma Paket Ünitelerini önermektedir. Daha yüksek kapasiteli evsel atık su için sistem modüler olarak arttırabilir. Bu ünitelerin bakımı son derece kolay olmakla birlikte devreye seri bir şekilde girerler. Kısa sürede üretilir, az yer kaplar, kolay taşınabilir, monte/demonte edilmesi kolaydır.

  EKEPAK istendiğinde yer altına da yerleştirilebilir.

  EKEPAK’ tan çıkan arıtılmış su alıcı ortama deşarj edilebildiği gibi, bahçe sulamada da kullanılabilir.

  EKEPAK oteller, tatil köyleri, siteler ve işletmeler için ideal bir çözümdür.

  Çamur Giderme

  Atık su arıtma işlemi sonucunda açığa çıkan arıtma çamurunun “Katı Atık Yönetmeliği”ne uygun şekilde ortamdan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla, çamur suları giderilir ve çamur keki elde edilir. Evsel nitelikli çamur kekleri istendiği takdirde gübre olarak da değerlendirilebilir.

  EKE ENDÜSTRİ’ nin çamur arıtma yöntemleri ve özellikleri aşağıdadır:

 • Çamur Yoğunlaştırıcılar : Düşük enerji tüketimi ile ilk adımı oluşturur. Ardından gelen çamur arıtma ünitelerinin verimini arttırır.
 • Vakum Filtreler : Sürekli işletmeler ve büyük çamur debileri için az bakım isteyen, kolay işletilebilen bir ünitedir.
 • Bant Filtreler :İşletme kolaylığı, düşük yatırım maliyeti ve basit mekanik donanımı ile küçük ve orta boy işletmeler için idealdir.
 • Filtre Pres : Ek bir çamur şartlandırma gerektirmeyen, düşük yatırım maliyeti, en yüksek katı konsantrasyonu veren, her tesis için en uygun çözümdür.
 • Atıksu Geri Kazanım Tesisleri

  Evselden endüstriyele kadar her kalitede atık suyun geri kazanılması mümkündür. Atık su,

  EKE ENDÜSTRİ 100-600 kişi kapasiteli atık su arıtma için EKEPAK Evsel Atık Su Arıtma Paket Ünitelerini önermektedir. Daha yüksek kapasiteli evsel atık su için sistem modüler olarak arttırabilir. Bu ünitelerin bakımı son derece kolay olmakla birlikte devreye seri bir şekilde girerler. Kısa sürede üretilir, az yer kaplar, kolay taşınabilir, monte/demonte edilmesi kolaydır.

  EKEPAK istendiğinde yer altına da yerleştirilebilir.

  EKEPAK’ tan çıkan arıtılmış su alıcı ortama deşarj edilebildiği gibi, bahçe sulamada da kullanılabilir.

  EKEPAK oteller, tatil köyleri, siteler ve işletmeler için ideal bir çözümdür.

  Atıksu Geri Kazanım Tesisleri

  Evselden endüstriyele kadar her kalitede atık suyun geri kazanılması mümkündür. Atık su;

 • Filtrasyon
 • Karbon Adsorpsiyonu
 • İyon değiştirme
 • gibi proseslerle geri kazanılabilir.

  Evsel atık sudan geri kazanılan su ile bahçe sulanabilir. Endüstriler için üretilen tesislerde ise geri kazanılan su; soğutma suyu, yıkama suyu, kazan besleme, yangın suyu ve baca gazı giderimi için kullanılabilir. Özellikle Metal sektöründe değerli metal ve elektrolit geri kazanımı için iyon değiştirme işlemi önerilir. Bu işlem ile yaklaşık %90 geri kazanım söz konusudur.